Lista aktualności Lista aktualności

ŁOWIECTWO

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Przeczytaj więcej o łowiectwie

Na obszarze administrowanym przez Nadleśnictwo Płaska gospodarka łowiecka jest prowadzona w sześciu obwodach łowieckich, z których cztery są dzierżawione przez koła PZŁ, a dwa tworzą Ośrodek Hodowli Zwierzyny, zarządzany przez Nadleśnictwo.

Ośrodek Hodowli Zwierzyny tworzą wyłączone obwody łowieckie nr 37 (Obręb Leśny Serwy II) i nr 43 (Obręb Leśny Płaska). Łączna powierzchnia OHZ wynosi 14380 ha, z czego grunty leśne stanowią 90%.

Łowiectwo ma na naszym terenie długie i bogate tradycje.

Lasy Nadleśnictwa wchodzą w skład rejonu hodowlanego „Puszcza Augustowska". Głównym celem hodowli jest jeleń europejski; populacja tego gatunku w Puszczy jest jedną z najsilniejszych w kraju. Osobniki pozyskiwane na naszym terenie osiągają przeciętną masę wieńca 6-8 kg. Głównym bogactwem naszych łowisk jest zwierzyna gruba – najliczniej, obok jelenia europejskiego, występuje dzik. W Puszczy Augustowskiej występuje też stabilna populacja łosia, który jest obecnie gatunkiem łownym z całorocznym okresem ochronnym.

Ze zwierzyny drobnej najczęściej występują zając szarak i lis. Natomiast ze zwierząt łownych występują: jenot, kuna leśna, tchórz, norka amerykańska, jarząbek, słonka i kaczki (głównie krzyżówka). Ciekawostką jest występowanie objętego ochroną gatunkową zająca bielaka. Jest to jego południowa granica zasięgu. Do innych, rzadkich gatunków chronionych spotykanych w lasach nadleśnictwa należą: wilk, ryś, głuszec, bielik, puchacz, włochatka, bocian czarny, orlik krzykliwy, kanie.

OHZ przy Nadleśnictwie Płaska organizuje polowania dla myśliwych krajowych i  zagranicznych, współpracując z biurem polowań przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Naszymi stałymi gośćmi są myśliwi krajowi i zagraniczni.

Trofeum - wieniec jelenia europejskiego
Pozyskany 12.09.2009r. przez myśliwego krajowego o masie wieńca 8,100kg.
Forma: dziesiątak nieregularny, według wyceny CIC uzyskał 191,52pkt. - srebrny medal.

Myśliwi zagraniczni każdego roku realizują ponad połowę pozyskania zwierzyny w   naszych obwodach wyłączonych. Wiele z tych trofeów osiąga wartości medalowe według wyceny C.I.C.

W ramach Ośrodka Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Płaska, poza organizacją polowań, prowadzone są badania naukowe oraz prace wdrożeniowe z zakresu łowiectwa. Liczebność zwierzyny płowej jest utrzymywana na poziomie zapewniającym atrakcyjność łowiecką i prawidłowe funkcjonowanie populacji zwierząt. Jednocześnie, łowiska są zagospodarowane  w sposób umożliwiający zachowanie trwałości lasu poprzez minimalizację szkód gospodarczych w drzewostanach.