Wydawca treści Wydawca treści

MONITORING INFORMACJI PRZYRODNICZEJ

Monitoring informacji przyrodniczej

Prognoza oddziaływania na środowisko planu urządzenia lasu-pobierz

Podsumowanie monitorowania stanu lasu obejmuje tylko część gromadzonych danych przez nadleśnictwo.

Schemat monitoringu wytwarzania, gromadzenia i wykorzystania informacji przyrodniczej w Nadleśnictwie Płaska- pobierz

Opis do schematu monitoringu- pobierz

Wytyczne do podsumowania monitoringu

Zasada 8.5 FSC „Uznając poufność informacji ,gospodarze lasu udostępnia opinii publicznej posumowanie wyników wskaźników monitorowania , z uwzględnieniem tych, ujętych w kryterium 8.2."

Podsumowanie monitorowania stanu lasu obejmuje tylko część gromadzonych danych przez nadleśnictwo.

Zasada 8.2.1 a

Tabela nr 1 Zmiany powierzchni Nadleśnictwa i podstawowych wskaźników charakteryzujących stan lasu i warunki gospodarowania.

L.p.

Rodzaj danych

Poprzedni PUL

Obowiązujący PUL

1

Powierzchnia ogólna nadleśnictwa:

w tym leśna (ha)

22028,03

21099,62

22019,61

21184,22

2

Powierzchnia lasów nadzorowanych innych własności (ha)

----------

----------

3

Średni zapas masy na 1ha powierzchni leśnej* m3/ha

252,60

290

4

Bieżący przyrost masy drzewnej dla N-ctwa na m3/ha

5,11

4,23

5

Średni wiek drzewostanów dla N-ctwa* (lata)

61

69

6

Średnia intensywność czyszczeń późnych na 1ha wykonanego zabiegu m3/ha

3,38

4,92

7

Średnia intensywność wykonanych zabiegów trzebieżowych* na 1ha wykonanego zabiegu

Trzebieży wczesnej m3/ha

Trzebieży późnych m3/ha

 

14,90

 19,65

 

28,39

36,75

8

Średnio roczne pozyskanie drewna w m3/ha powierzchni

31,80

51,44

9

Średnio roczna powierzchnia odnowionych gruntów (ha)

50

198

10

Powierzchnia gruntów zalesionych (ha)

50

3,62

 

Tabela nr 2 Układ siedlisk.

 

Bb

BMb

BMśw

BMw

Bs

Bśw

Bw

LMśw

LMw

LMb

Lśw

Lw

Ol

OLJ

Poprzedni PUL

0,4

0,2

11,70

7,60

--

45,30

1,90

7,20

2,50

0,30

1,70

2,60

14,90

3,70

Obowiązujący PUL

0,70

0,60

25,50

7,40

--

40,20

1,00

3,90

4,50

5,80

0,70

0,80

5,50

3,40

 

Tabela nr 3 Skład gatunkowy.

 

So%

Św %

Db %

Js %

Brz %

Ol %

Os %

Poprzedni PUL

70,10

11,90

0,10

0,30

10,50

6,70

0,40

Obowiązujący PUL

70,20

13,90

0,10

0,30

8,50

6,90

0,10

 

Tabela nr 4 Tabela klas wieku.

Wiek

1-20

21-40

41-60

61-80

81-100

101-120

121-140

141-160

KO

Poprzedni PUL

9,6

23

16,5

22,4

15,9

5,6

3,5

2,0

1,6

Obowiązujący PUL

6,12

15,83

19,86

20,05

19,96

9,28

6,59

2,31

 --

 

 

Zasada 8.2.1 b

Tabela 5. Pozyskanie produktów niedrzewnych.

 

Pozyskane nasiona

Średnio

Rocznie

 w kg       

Pozyskanie

szyszek kg

śr. rocznie

Produkcja sadzonek w tys. szt.

głównych gatunków lasotwórczych   średnio rocznie .

Sprzedaż

choinek szt. średnio rocznie

 

So

Św

Db

Js

Lp

Ol

Kl

 

So

Św

 

Poprzedni pul

817

1457

920

604

298

8,5

15,5

172

25

150

 

Obowiązujący pul

679

4225

1773

1150

344

150

--

1500

255

20

100

 
 

 

Tabela 5a. Wykonanie wybranych zadań z zakresu hodowli lasu w 2020 roku

lp

Kategoria czynności

Powierzchnia objęta zabiegiem (ha)

1

Odnowienia w rębniach złożonych

31

w tym odnowienia naturalne

1

2

Odnowienia zrębów

116

w tym odnowienia naturalne

2

3

Zalesienia porolnych

0,90
4 Halizny 3

5

Odnowienie luk

1

6

Poprawki

5

7

Czyszczenia późne

164

8

Czyszczenia wczesne

165

9

Pielęgnacja gleby

345

10

Melioracje agrotechniczne

150

11

Wyprzedzające przygotowanie gleby

110

 
 

Tabela 6. Pozyskanie zwierzyny.

Rok

Obwody wydzierżawione

Ośrodki Hodowli Zwierzyny

Szt.

Pow. ha

Sarna stan/ pozysk

Jeleń stan/ pozysk

Dzik stan/ pozysk

Bażant stan/ pozysk

Pow ha

Sarna stan/ pozysk

Jeleń stan/ pozysk

Dzik stan/ pozysk

Bażant stan/ pozysk

2007

4

20173

188/13

154/17

105/83

---

14380

94/5

155/18

75/35

---

2008

4

20173

199/23

160/21

115/113

---

14380

96/8

160/20

75/55

--

2009

4

20173

300/36

270/30

140/118

---

14380

150/16

280/36

90/90

---

2010

4

20173

330/30

280/28

140/117

---

14380

160/17

306/45

100/82

---

2011

4

20173

411/49

347/46

271/122

--

14380

192/17

352/45

200/82

--

2012

4

20173

510/64

485/84

295/133

--

14380

150/19

455/75

162/72

--

2013

4

20150

415/55

386/52

140/57

--

14501

135/26

440/63

90/53

 

2014

2015

2016

4

4

4

20150

20176

20176

360/45

310/48

304/37

362/63

280/43

190/30

116/131

58/98

54/80

--

--

--

14501

14501

14475

130/20

90/60

96/8

269/60

330/49

125/38

62/139

46/112

46/96

 

2017 4 20176 345/46 216/28 62/51 -- 14475 110/8 240/36 42/80  
2018 4 20176 337/41 199/23 8/17 -- 14475 113/14 251/28 12/19  
2019 4 20176 307/43 226/37 13/45 -- 14475 112/16 259/34 8/26  
2020 4 20176 307/43 242/37 13/45 -- 14475 121/15 262/30 8/25  
2021   19979 307/ 242/ 13/ -- 13624 118/ 256/ 7/  
 
 

Zasada 8.2.1. c 9     

2010 r. – decyzją RDOŚ Białystok zlikwidowano 4 strefy ochrony gatunkowej orlika krzykliwego. Kilkuletnie obserwacje pracowników nadleśnictwa i zainteresowanych ornitologów nie potwierdziły obecności orlika w strefach.

2011 r. – likwidacja 2 stref ochrony głuszca i 1 orlika krzykliwego, zgłoszono do RDOŚ lokalizację gniazd orlika krzykliwego i kani czarnej w celu utworzenia stref ochrony

- z powodu tzw. podwójnej ochronności została zniesiona ochrona granicznika płucnika w rezerwacie przyrody Kuriańskie Bagno 1 strefa, Starożyn 2 strefy

2014 r. - decyzją RDOŚ zlikwidowano 1 strefę granicznika płucnika w związku z brakiem występowania porostu

2017 r. - decyzją RDOŚ utworzono strefę ochrony kani czarnej.

Strefy ochrony gatunkowej stan na 23.11.2017 r.:

Granicznik płucnik – 3 strefy

Orlik krzykliwy – 2 strefy

Bocian czarny - 1 strefa

Kania czarna - 1 strefa

 

Realizacja zadań z zakresu edukacji leśnej.

2017 – w ciągu roku przeprowadzono szereg zajęć edukacyjnych z udziałem szkół z terenu nadleśnictwa o tematyce m.in. poszukiwanie wiosny, owady pożyteczne. Współpracowano również z sąsiednimi jednostkami organizacyjnym np. przy realizacji "Dnia Pszczół". Tradycyjnie już na terenie ogrodu edukacyjnego odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci z rodzin zastępczych. Nadleśnictwo zorganizowało także konkurs pn. "Kasztanowy leśnik", a także współpracowało przy konkursach organizowanych przez inne instytucje.

      

Zasada 8.2.1 d

Łączna powierzchnia i ilość wykonanych obiektów małej retencji.

Rowy melioracyjne – 9szt.

Tabela nr 7 Masa drewna pozyskanego w zabiegach sanitarnych.(posusz, wywroty, złomy)

Rok

Posusz Świerkowy

w m3

Posusz Sosnowy 

w m3

Posusz Liściasty

w m 3

2005 8613 18392 8580
2006 6753 12492 5054
2007 9154 9365 5028
2008 5308 7303 4334
2009 4420 5028 1787
2010 6138 6663 1803
2011 7726 6042 2307
2012 7821 4752 2256
2013 7230 6429 2901
2014 7065 4183 2794
2015 5610 6156 2127
2016 5772 4290 1517
2017 14689 33666 3460
2018 8449 15583 1640
2019 8930 7901 1296
2020 9514 4730 873
 

 

Zasada 8.2.1 e

1. Koszty gospodarki leśnej:

Pozyskanie: 23,27 - 28,67 zł/m3

Zrywka: 23,27 - 25,38 zł/m3

Zagospodarowanie 18,77 - 21,16 zł/rbh

CW: 634,65 - 657,49 zł/ha

CP: 646,31 - 740,43 zł/ha

piel. gleby: 634,65 - 677,59 zł/ha

 

Tabela 8 Ogólna masa pozyskanego drewna w nadleśnictwie

Rok

Drewno iglaste m3

Drewno liściaste w m3

stosowe

dłużycowe

stosowe

dłużycowe

2005 55997 41070 17881 6297
2006 49267 38378 14642 5177
2007 48199 40224 18619 7843
2008 47792 39126 16903 6172
2009 52457 29429 16235 14529
2010 41433 46845 14274 5953
2011 41554 41804 15433 5798
2012 39563 34649 16041 6362
2013 36317 42712 14272 5844
2014 39076 42486 16775 7210
2015 41164 58405 13436 4258
2016 43766 45502 12068 6156
2017 51801 55274 10984 5363
2018 49750 49609 10508 4263
 

 

Ilość funkcjonujących w nadleśnictwie związków zawodowych – 1.

Liczba pracowników wybranych jako radni lub pełniący inne funkcje z wyboru

poza nadleśnictwem - 3