Wydawca treści Wydawca treści

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Na system obszarów chronionych  na terenie leżącym w zasięgu działania Nadleśnictwa Płaska składają się:
-  cztery rezerwaty przyrody: Kuriańskie Bagno, Mały Borek, Perkuć i Starożyn,
-  obszary Natura 2000 –  PLB Puszcza Augustowska, PLH Ostoja Augustowska, PLB 
   Ostoja Biebrzańska i PLH Dolina Biebrzy,
-  obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza i Jeziora Augustowskie (część),
-  obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Biebrzy (część),
-  stanowiska gatunków roślin i zwierząt chronionych w tym gatunki wymagające tworzenia  
   stref ochronnych: granicznik płucnik – trzy stanowiska, strefy ochrony miejsc gniazdowania 
   orlika krzykliwego – dwa  stanowiska, jedno stanowisko bociana czarnego,
-  pomniki przyrody – 14 sztuk położonych na terenie gruntów nadleśnictwa i 10 sztuk     
   położonych w jego zasięgu administracyjnym.