Wydawca treści Wydawca treści

ZASOBY LEŚNE

W Nadleśnictwie Płaska największą powierzchnię, (46,56 % powierzchni leśnej zalesionej) zajmują drzewostany z gatunkiem panującym I bonitacji oraz (33,69 %) z gatunkiem panującym IA bonitacji

Drzewostany w wieku ponad 100 lat (VI-VIII klasa wieku) zajmują w Nadleśnictwie Płaska 3681,39 ha (17,77 %) i wykazują miąższość 1482150 m3 (24,20  %).

Głównym gatunkiem tworzącym drzewostany w nadleśnictwie jest sosna 74,43 % powierzchni, świerk stanowi 9,04 %.

Dla porównania powierzchnia upraw i młodników do lat 10 (Ia podklasa wieku) zajmuje powierzchnię 1462,18 ha (7,06 % powierzchni leśnej).

Głównym gatunkiem tworzącym drzewostany w nadleśnictwie jest sosna 74,43 % powierzchni, świerk stanowi 9,04 %. Wśród gatunków liściastych dominuje olcha 11,67 %, brzoza zajmuje 4,66 % a dąb 0,16 % powierzchni. Pozostałe dwa gatunki Md, Os, które zajmują tylko 0,04 % powierzchni są cenną domieszką w dość ubogim gatunkowo ekosystemie leśnym nadleśnictwa.

Najwyższy spodziewany przyrost bieżący w drzewostanach nadleśnictwa wykazują drzewostany z panującą sosną i świerkiem co jest warunkowane zajmowaną przez nie powierzchnią. Uwzględniając podział na klasy wieku, najwyższy przyrost bieżący spodziewany jest w drzewostanach III klasy wieku (44970 m3/rok). Przeciętny roczny spodziewany przyrost tablicowy drzewostanów w m3 grubizny brutto na 1 ha powierzchni zalesionej wynosi:
• w obrębie Mikaszówka  6,64 m3/ha,
• w obrębie Płaska  6,61 m3/ha,
• w obrębie Serwy II  7,18 m3/ha,
• w Nadleśnictwie Płaska  6,76 m3/ha.